Naar inhoud

Burenhinder - geluid (deel 2)

Verdorie, ik hoor de buren! (deel 2)
Burenlawaai is een van de meest voorkomende klachten in Vlaanderen. In dit deel concentreren we ons op doe-het-zelf activiteiten en luidruchtige huisdieren. Tot slot vermelden we ook enkele wettelijke instrumenten die op burenlawaai van toepassing zijn.

Doe-het-zelf
Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het gras maaien of bomen snoeien is lawaai onvermijdelijk. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op redelijke tijden te doen of door hierover goede afspraken te maken met uw buren.

Let bij de aankoop van nieuw gereedschap ook op het geluidsniveau van het apparaat. Sinds 3 januari 2002 moeten fabrikanten van zo’n 60 soorten gereedschap d.m.v.een etiket vermelden hoeveel geluid het toestel maakt wanneer het wordt gebruikt. Het gaat om grasmaaiers, grastrimmers, heggenscharen, bladblazers en –zuigers, verticuteermachines, houthakselaars, waterpompen, kettingzagen en hogedrukreinigers.

Dit etiket is in de hele Europese Unie ingevoerd en vermeldt het LWA, het geluidsvermogensniveau, uitgedrukt in decibel (dB). Hoe hoger het vermeld getal, des te meer lawaai. Gereedschap met een aanduiding van 95-100 dB is over het algemeen redelijk rustig. Hinder kan natuurlijk toch optreden wanneer het gereedschap wordt gebruikt tijdens rustige uren of in een rustige omgeving.

Huisdieren
Vooral blaffende honden en kraaiende hanen zorgen regelmatig voor geluidshinder. Honden blaffen omdat ze bang of opgewonden zijn, om te communiceren of ter markering van hun territorium.

Een goede verzorging door het baasje, zoals de voeding en voldoende aandacht, kan veel verhelpen. Vaak gaan honden janken en blaffen als het baasje van huis is, zeker wanneer er iemand aan de deur komt. Laat je hond dus zo min mogelijk alleen. Als de hond toch alleen blijft, geef hem dan voldoende bezigheden, bvb. wat speeltjes. Weet ook dat elk ongewenst gedrag van je hond kan afgeleerd worden. Vraag hiervoor advies aan ervaren hondeneigenaars of een hondenvereniging.

Ook over kraaiende hanen in een woonwijk wordt veel geklaagd. Toch kan je hier eenvoudige maatregelen tegen nemen. Een goed geïsoleerd nachthok kan al een groot deel van het lawaai wegnemen. Is dit niet afdoende, overweeg dan om het hok te verduisteren. Door blinden voor de ramen te installeren kan men een haan voor de gek houden. Probeer in ieder geval met klagende buren in contact te blijven en houd de zaken bespreekbaar. Toon je goede wil en probeer bovenstaande maatregelen eens uit. Een doosje eieren voor de buren kan ook wonderen doen.

Wetgeving
Het spreekt voor zich dat dialoog tussen buren hinder kan voorkomen of voor een snelle en goede oplossing van geluidshinder kan zorgen. Wanneer echter elke vorm van communicatie is verdwenen, kan gebruik gemaakt worden van een aantal wettelijke instrumenten.

Gemeentelijk politiereglement
Bijna alle gemeenten beschikken over een gemeentelijk politiereglement waarin allerlei gedragingen zijn opgenomen die op hun grondgebied strafbaar zijn. Vaak staan in deze reglementen ook sancties op verschillende vormen van geluidshinder (geluidshinder door huisdieren, nachtlawaai, gebruik van werktuigen,…).

Naargelang de inbreuk kan er strafrechterlijk en/of administratief bestraft worden. In principe worden inbreuken altijd vastgesteld door een politieambtenaar of hulpagent door middel van een Proces Verbaal (PV). Inbreuken die enkel administratief kunnen worden gesanctioneerd (zoals nachtlawaai), kunnen echter ook door een gemeentelijke ambtenaar vastgesteld worden.

Bij het gemeentebestuur kan je terecht voor het politiereglement dat in jouw gemeente van toepassing is.

KB van 24 februari 1977 bepaalt de geluidsnormen van elektronisch versterkte muziek veroorzaakt door particulieren of inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn (bv. cafés). Het geluidsniveau mag in de inrichting de 90 decibel niet overschrijden omwille van de gehoorsbescherming van het publiek.

In het KB staan ook geluidsnormen voor de omgeving. In de praktijk betekent dit dat de muziek binnen de omliggende woningen (met gesloten vensters en deuren) niet of nauwelijks hoorbaar mag zijn.

Enkel ambtenaren met een officieel getuigschrift inzake geluidsreglementering zijn bevoegd om geluidsmetingen uit te voeren. Dit kan zowel een politieambtenaar als de milieuambtenaar van je gemeente zijn. De opvolging van inbreuken op deze wetgeving gebeurt op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg.

Burenoverlast, waaronder ook lawaai, kan ook via het vredegerecht worden verholpen.

Je kunt je buur in verzoening oproepen voor de vrederechter. Wend je hiervoor tot de griffie van het vredegerecht en vraag dat zij je buren oproepen. Je buur is niet verplicht om hier aanwezig te zijn. In dat geval zal de vrederechter ook geen vonnis uitspreken.

Als benadeelde buur kan je je ook beroepen op art. 544 BW waarop de zogenaamde evenwichtsleer is gebaseerd. Iedereen moet de normale buurschapsnadelen ondergaan. Van zodra een eigenaar van een onroerend goed hinder veroorzaakt die de gewone maat van burenhinder overschrijdt, verbreekt hij het evenwicht en zal hij een aanvaardbare schadevergoeding moeten betalen. De rechter zal zelf oordelen of er sprake is van overlast. De kosten voor dergelijke procedures kunnen al snel oplopen, procedeer dus niet te snel.

Bedenk tenslotte dat als je wilt dat je buren rekening met jou houden, je daar van jouw kant ook toe bereid moet zijn.
Een klacht indienen of de stap naar de rechter moet enkel als noodoplossing worden gezien. Als je samen met de buren de praktische tips toepast, kan de hinder in de meeste gevallen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden.

Wees verdraagzaam voor elkaar en toon begrip als je buren door omstandigheden tijdelijk wat luidruchtig zijn. Probeer altijd eerst te praten met je buur. Nodig hem of haar uit voor een tas koffie en bespreek het probleem. Misschien kom je samen tot een oplossing.

Een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend!

Praktisch

Milieudienst

Gemeentehuis
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare


Tel:  051 61 04 86
Fax:  051 58 84 96
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 8u30 tot 12u30
13u30 tot 19u
Dinsdag 8u30 tot 12u30
Woensdag 8u30 tot 12u30
Donderdag 8u30 tot 12u30
Vrijdag 8u30 tot 12u30

Meer info